Volvo V60
Условия лизинга
Volvo V60
Валюты лизинга: BYN, RUB, USD, EUR